Armoured catfish Sundaland noodlefish crappie powen, squawfish crocodile icefish sleeper shark.

Contacts

Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA
Phone
+1 234 719 8948
+1 987 654 3210

Follow us

Roczne sprawozdanie ADR

Uczestnik przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, zgodnie z artykułem 16.1 Umowy o przewozie towarów niebezpiecznych jest zobligowany do wysłania egzemplarza rocznego sprawozdania z prowadzonej działalności w zakresie ADR. Operacje, które podlegają sprawozdawczości to: przewóz, załadunek, rozładunek, pakowanie i napełnianie.

Sprawozdanie to sporządza (w dwóch egzemplarzach) doradca ADR na podstawie danych udostępnionych przez przedsiębiorstwo. Jeden egzemplarz należy przesłać do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego (WITD) właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności. Sprawozdanie należy wysłać do 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego ono dotyczy tj. jeżeli prowadziłeś działalność związaną z ADR w 2021 roku, to masz czas do 28 lutego 2022 roku na przesłanie sprawozdania z prowadzonej w tym zakresie działalności.

Drugi egzemplarz rocznego sprawozdania należy przechowywać przez 5 lat w przedsiębiorstwie

Za niezłożenie rocznego sprawozdania w ustawowo podanym czasie obowiązują następujące kary:
  • gdy nie upłynęło 14 dni od wyznaczonego terminu – 200 zł
  • gdy upłynęło co najmniej 14 dni od wyznaczonego terminu – 2000 zł
  • gdy upłynęły co najmniej 3 miesiące od wyznaczonego terminu – 5000 zł