Armoured catfish Sundaland noodlefish crappie powen, squawfish crocodile icefish sleeper shark.

Contacts

Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA
Phone
+1 234 719 8948
+1 987 654 3210

Follow us

Obowiązki doradcy

Zgodnie z punktem 1.8.3.3. umowy ADR głównym obowiązkiem doradcy przy zachowaniu odpowiedzialności kierującego przedsiębiorstwem jest dążenie do ułatwienia prowadzenia tej działalności zgodnie z odpowiednimi wymaganiami oraz w możliwie najbezpieczniejszy sposób.

Doradca w szczególności zobowiązany jest do:
  • śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych,
  • doradzania przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
  • przygotowywaniu rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa tego przedsiębiorstwa lub odpowiednio dla władz lokalnych; Sprawozdanie powinno być przechowywane przez 5 lat i udostępniane władzom poszczególnych państw na ich żądanie.
Obowiązki doradcy to także śledzenie następujących praktyk i procedur w przedsiębiorstwie, m.in:
  • prawidłowe szkolenie pracowników przedsiębiorstwa, obejmujące zmiany w przepisach oraz przechowywanie dokumentacji szkoleniowej;
  • procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, pakowaniem, napełnianiem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
  • sprawdzanie, czy pracownicy zaangażowani w nadawanie, przewóz, pakowanie, napełnianie, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje;
  • wprowadzanie procedur kontrolnych służących sprawdzeniu, czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom
  • wprowadzenie planu ochrony, o którym mowa w 1.10 Umowy ADR.